Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”» λόγω αλλαγών στα έγγραφα της σύμβασης

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 210/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Δ7ΛΩ9Μ-ΙΑΦ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση   σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1)  και   Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”»  λόγω σημαντικής αλλαγής στα έγγραφα της σύμβασης (όροι διακήρυξης  που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 206/2018 ΑΟΕ) ανακοινώνει ότι ο χρόνος υποβολής προσφορών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό παρατείνεται κατά  13 ημέρες. Ως εκ τούτου μέχρι την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00π.μ. όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την νέα  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη  του δήμου Δράμας (http://dimos-dramas.gr/) μαζί με την τροποποιημένη διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 21837/24-07-2018 περίληψη διακήρυξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αίτηση για έντυπο οικ προσφοράς