Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 189329) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιφύτου» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιφύτου», σύμφωνα με την με’ αρ. 2/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 70.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV 45112711-2, προτίθεται να το αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 (άρθρα 118 και 120) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 30.7326.77 στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου Δράμας.

 

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ