Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο συνημμένο 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1_2022 – 66ΙΒΩ9Μ-80Γ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 7/9/2022 εως και Παρασκευή 16/9/2022.

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1_2022 – 66ΙΒΩ9Μ-80Γ
  2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΔΕ ΥΕ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ