Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση εργασίας«Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2015-2016 (μέρος)»

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4155/2013 και β) τη με αριθμό 107/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Β5ΨΘΩ9Μ-ΤΡΨ) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2015 – 2016 (μέρος)», προϋπολογισμού  97.737,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ