Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4155/2013 και β) τη με αριθμό 106/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 76ΗΥΩ9Μ-ΟΜ0) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Συντήρηση κήπων πάρκων» . Ο προϋπολογισμός είναι 198.499,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ