Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ασφάλιση Μηχανήματος Έργου (Σάρωθρο)

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Προκειμένου να ασφαλίσουμε  το προσφάτως αγορασθέν Μηχάνημα Έργου (Μ.Ε.) (είδος σάρωθρο) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-139250  για το χρονικό διάστημα από την λήψη απόφασης Δημάρχου  έως και 07-08-2019 (ημερομηνία λήξης ασφάλισης των οχημάτων), ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς ότι η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής προϋπολογίστηκε σε  33,50 ευρώ.

Η δαπάνη της παραπάνω ανάθεσης θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6253  του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2019.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ