Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 1/21-2-2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Νέας Αμισού
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω4Η6Ω9Μ-ΕΝΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8703 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΘ14Ω9Μ-ΩΜΣ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8235 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΕΤΞΩ9Μ-ΨΟ0 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8501 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ3ΛΜΩ9Μ-0ΝΥ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 3/22-2-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω8Β5Ω9Μ-10Π 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση της με αριθμό 8/24-2-2017 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΣΙΡΩ9Μ-Υ1Η 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8502 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΘΥΨΩ9Μ-Υ9Ι 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8496 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 2/24-2-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 752ΤΩ9Μ-4ΣΛ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8500 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συγκρότηση της επιτροπής της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω7ΥΒΩ9Μ-ΓΗΒ 24/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8184 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλωβών κυνοκομείου»
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΘΕΙΩ9Μ-ΖΛΞ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53350
Προέγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων χρήσης 2017 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω4Α1Ω9Μ-ΑΑΠ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 51222
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΥΘΛΩ9Μ-ΧΡ5 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 51225
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Οκτώβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΝΤΛΩ9Μ-6ΥΑ 06/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50238
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6ΡΕΣΩ9Μ-ΧΗΣ 18/11/2016 Αρ. Πρωτ.: Β 2432
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Σεπτέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΨ5ΝΩ9Μ-2ΙΨ 07/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 45344