Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 457ΒΩ9Μ-ΓΛ4 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 271
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ9Μ-ΟΓΙ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 52296
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 4Α89Ω9Μ-Χ53 16/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 177/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩ9Μ-ΓΛΒ 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 39846
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ9Μ-Ι 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 23371
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Π 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15423