Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση εξουσιοδότησης υπαλλήλου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΚΥ8Ω9Μ-ΑΘ0 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27847 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί “Ορισμός Υπευθύνων διανομής /αποθήκης” μόνο στο μέρος που αφορά στην αντικατάσταση του ορισθέντα υπαλλήλου απο άλλον υπάλληλο για τις ανάγκες στήριξης και λειτουργίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνική Σύμπραξη” Επισιτιστική και Βασική υλική συνδρομή (ΤΕΒΑ) που υλοποιείται στον Δήμο Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΙΞΟΩ9Μ-2ΤΚ 10/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26674 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για εκτέλεση με εργασία “Δήλωση αυθαιρέτου” σύμφωνα με τις διατάξεισ του Ν. 4495/2017
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 624ΟΩ9Μ-6ΤΙ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20454 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπηρεσιακών προϊσταμένων /Ορισμός πολιτικά υπευθύνου/Ορισμός συντονιστή Έργου / για τον Δήμο Δράμας για τη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ για την υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος με Κωδ. ΟΠΣ 5014063
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΜ1ΟΩ9Μ-3Ψ4 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20330 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΟ6ΜΩ9Μ-7ΒΟ 28/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 19050/28-06-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση καταγραφής και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4305/2014
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω68ΣΩ9Μ-ΨΝΔ 18/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 17805 Αρ. Αποφ.: 581 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ορθή Επανάληψη της 16585/534/07-06-2018 απόφασης Δημάρχου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Ψ10Ω9Μ-5Χ0 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16585 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜηΜΕΔ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΓ5ΠΩ9Μ-1ΑΨ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16585 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω0Δ9Ω9Μ-Ι6Ξ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16429/6-6-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 69ΘΡΩ9Μ-6ΝΟ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14808 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση ομάδας και ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Δράμας ως μέλη της, για τον συντονισμό του έργου: “Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για τη συμμόρφωσή του με τον ΕυρωπαΪκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 & παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων”
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΒΦ2Ω9Μ-Φ2Ρ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8579 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση αναπλήρωσης και εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω6Κ4Ω9Μ-Ν4Φ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8262 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός κομίστρων παροχής υπηρεσιών συγκκοινωνιακού έργου αστικών γραμμών απο την “ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.”
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΠΖΨΩ9Μ-ΧΝΨ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6909 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 616ΧΩ9Μ-ΨΜΝ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6106/01-03-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Μη.Μ.Ε.Δ.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 69ΤΗΩ9Μ-4ΥΠ 26/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ