Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark” με Κωδικό ΟΠΣ 5016074
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΗΘΑΩ9Μ-ΓΙΩ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 765/13 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS” με Κωδικό ΟΠΣ 5016103
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 66ΕΛΩ9Μ-ΛΦΓ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 764/14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ως ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2014-2020” (ΦΕΚ 1684/Β/16.05.2017)
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΓ15Ω9Μ-1Ο4 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54501 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης του Δημάρχου Δράμας για ορισμένο χρονικό διάστημα σε Δημοτικό Σύμβουλο και εξουσιοδότησή του με το δικαίωμα υπογράφων.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΞΧΜΩ9Μ-ΧΓΖ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48902 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης εξεδρών πάσης φύσεως εκδηλώσεων (παρελάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάφορες δράσεις κλπ)στα όρια του Δήμου Δράμας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΞΣΠΩ9Μ-ΠΕΟ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45746 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνου για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της πρότασης της υπ’αριθμ. 152/Σ/2017 Έκθεσης Ελέγχου ου ΣΕΕΔΔ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 614ΞΩ9Μ-Σ5Ξ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45096 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση υπογραφών και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης του Δήμάρχου Δράμας για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Ι1ΞΩ9Μ-ΝΤΝ 06/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43937 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση υπογραφών και ανάθεση καθηκόντων του Δημάρχου Δράμασ για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Α0ΔΩ9Μ-Η7Ο 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35529 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη διαχείριση και λειτουργία ως υπεύθυνου λογαριασμών για τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων( Π.Δ.Ε.) στο Δήμο Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΑΧΟΩ9Μ-ΞΚ9 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μικροχωρίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω6ΠΟΩ9Μ-ΧΝ4 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29941 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Κ. Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΜΟΩ9Μ-ΧΑΚ 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29936 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΚΥ4Ω9Μ-ΒΞΗ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μυλοποτάμου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΖΦΤΩ9Μ-5ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 998 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΙΙΕΩ9Μ-ΖΦΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29408 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μακρυπλαϊου του Δήμου Δράμας και ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΟ4ΦΩ9Μ-ΤΙΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ