Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση ομάδας/επιτροπής εργασίας και ορισμός συντονιστή
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 66Ρ5Ω9Μ-Σ7Ο 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9123 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4305/2014
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 61Α3Ω9Μ-Ζ4Μ 15/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6813 Αρ. Αποφ.: 366 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 5830/349/09-02-2017 απόφασής μας περί ενίσχυσης της ομάδας διοίκησης έργου ΟΔΕ του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 60ΟΙΩ9Μ-ΥΒΜ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5830 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενίσχυση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Προγράμματος “Διαύγεια” του Δήμου Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΙΡΓΩ9Μ-Η91 09/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5830 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5625/71/02-02-2011 απόφασης Δημάρχου και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου ΟΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΓΖ7Ω9Μ-ΩΧ6 09/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5829 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της υπ’αριθμ. 2388/152/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΩΝΩ9Μ-Κ03) αποφασής μας περι κατανομής ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΙΧΖΩ9Μ-ΧΧ9 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3837 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή μαθημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΔΓΩΩ9Μ-87Ψ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 908 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή μαθημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΕΦΣΩ9Μ-ΗΜΖ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διακοπή μαθημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δράμας την 09/01/2017, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονοπτώσεις και παγετός
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΤ1ΣΩ9Μ-ΖΕΡ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 617 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΚΣ4Ω9Μ-ΨΟΔ 20/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 42885/1108/20.10.2016
Aπόφαση εξουσιοδότησης υπογραφών και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης Δημάρχου Δράμας για ορισμένο χρονικο διάστημα.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΣΖΚΩ9Μ-0Ε4 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 40259
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΒΡΛΩ9Μ-ΠΚΦ 09/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 33100 Αρ. Αποφ.: 798
Εξυπηρέτηση της ταμειακής του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΓΚΞΩ9Μ-ΔΕ5 06/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 34751
Καθορισμός κομίστρων για την παροχή συγκοινωνιακού έργου στις αστικές γραμμές του Δήμου Δράμας απο την Αστικό ΚΤΕΛ ΑΕ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 773ΣΩ9Μ-4ΡΩ 21/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 27716
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΕΗΕΩ9Μ-ΑΗΑ 11/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 26111