Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Γ3ΘΩ9Μ-ΖΓ1 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2086 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΑΦΠΩ9Μ-ΔΔΠ 11/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 809 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78Η1Ω9Μ-Υ9Λ 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 49735 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΞ66Ω9Μ-6ΡΠ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53877 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΚΘΑΩ9Μ-5ΞΒ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53864 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΣΗΩ9Μ-ΟΨΨ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53863 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨ9ΨΩ9Μ-4ΘΛ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53861 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΘΗ7Ω9Μ-83Δ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53866 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 66ΖΠΩ9Μ-ΕΨ7 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53862 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/09/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 76ΣΓΩ9Μ-Ι49 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53865 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΞΨΙΩ9Μ-Ω2Ζ 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 77Θ4Ω9Μ-ΗΙ2 27/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 53351 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ