Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΣΖΓΩ9Μ-1ΨΞ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49432 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6263Ω9Μ-0Δ6 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω9Μ-ΤΤΥ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43714 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Κέντρο Νεότητας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΥΦ0Ω9Μ-ΦΕΒ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43625 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταγγελία της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78ΕΣΩ9Μ-ΕΡΦ 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 32214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΟΡΡΩ9Μ-0ΩΟ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΕ79Ω9Μ-ΤΕΝ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42969 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου – Τοποθέτηση Προϊσταμένου Δνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ι9ΦΩ9Μ-670 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 42318 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΠΞΩ9Μ-ΜΩ2 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38063 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΝΚ4Ω9Μ-Ε5Ο 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣΒ1Ω9Μ-ΧΟΑ 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38064 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΞΘΣΩ9Μ-Π4Δ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 37626 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΛΓΨΩ9Μ-Χ3Η 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34185 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 75ΩΟΩ9Μ-ΓΨΖ 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨΠΚΩ9Μ-ΗΞΖ 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ