Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καταβολή αποζημίωσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω67ΗΩ9Μ-ΗΔ7 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 68ΩΚΩ9Μ-Τ2Ι 16/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9300 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΩΧΥΩ9Μ-Δ78 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση διακοπής μισθοδοσίας λόγω υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ για απονομή σύνταξης γήρατος
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΤΖΣΩ9Μ-ΗΣΦ 24/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8522 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 673ΟΩ9Μ-867 20/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 7380 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΖΛΩ9Μ-ΠΧ1 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6558 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 64ΔΜΩ9Μ-ΖΑ2 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5563 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΗΓΩ9Μ-Μ0Γ 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5551 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Λ3ΡΩ9Μ-ΤΓΚ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4737 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ξ5ΒΩ9Μ-Ζ4Ψ 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4450 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ι35Ω9Μ-ΣΥ2 31/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 4116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 737ΤΩ9Μ-3ΣΘ 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2891 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το 2017
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Η3ΖΩ9Μ-ΖΥΞ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 52765 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΧ8ΟΩ9Μ-ΑΜΗ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ανέργων σε επιβλέποντες φορείς μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρα-κτήρα του ΟΑΕΔ, διαφόρων ειδικοτήτων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΥΧΦΩ9Μ-Δ78 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1931 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ