Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΓΗΘΩ9Μ-ΡΗΞ 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26919 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ e-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Π5ΖΩ9Μ-ΜΞΚ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 27607 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΑ4ΔΩ9Μ-Ε1Α 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26914 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω3ΠΥΩ9Μ-ΗΚΞ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26920 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΟΘΔΩ9Μ-ΤΚΕ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26976 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ,ΜΠΛΟΚ ΚΛΠ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΝΜΝΩ9Μ-02Τ 13/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26912 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22506/30-07-18 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (παρ.1,αρθρ.203 του Ν. 4555/2018)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΕΜΚΩ9Μ-ΤΑΩ 28/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 25157 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Υ84Ω9Μ-ΙΛ7 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 24605 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & λογισμικών (software)»
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΒΩΚΩ9Μ-ΡΒΒ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 24033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SOFTWARE)»
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΓΣ2Ω9Μ-878 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 22820 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΛΞ7Ω9Μ-ΓΟΔ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 22506 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω4ΑΙΩ9Μ-ΥΥ0 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 21469 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β ΚΥΚΛΟΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΑΠΤΩ9Μ-ΙΕ3 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20530 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΓ0ΜΩ9Μ-ΒΧΑ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20536 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΡΟΖΩ9Μ-ΛΚΑ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20537 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ