Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω3ΖΩΩ9Μ-ΚΚ0 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15533 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ)-ΞΥΛΕΙΑΣ-ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΚΙΟΣΚΙ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚΒΤΩ9Μ-ΞΡΩ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15268 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω1ΜΧΩ9Μ-ΝΜΓ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15267 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022. Εκτιμώμενης αξίας 1.034.645,82 € (Χωρίς ΦΠΑ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΠ9ΘΩ9Μ-Π43 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΔΨΨΩ9Μ-ΩΘΞ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14407 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ435Ω9Μ-7ΧΡ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6613 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων Εκτιμώμενης αξίας 44.352,50 € (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΡ2ΤΩ9Μ-Ω06 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13965 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας”. Εκτιμώμενης αξίας 232.950,12 € (με ΦΠΑ).
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚΞΜΩ9Μ-ΔΒ0 11/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ξ72Ω9Μ-74Χ 11/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13362 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιση ακινήτων Δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς για το διάστημα από 20/02/2020 έως 20/02/2021
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΔΚΘΩ9Μ-Ρ89 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος με απ’ευθείας ανάθεση, λόγω έκτακτων γεγονότων με την διαδικασία του κατεπείγοντος, κατ’εφαρμογή της αρ.336/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΚ8ΥΩ9Μ-8ΔΚ 08/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 527 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου έτους 2020
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΞΗ3Ω9Μ-ΖΗΜ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ(10) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω4ΜΔΩ9Μ-ΥΤΒ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΑΩ4Ω9Μ-ΟΛΝ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 40125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΙΛ5Ω9Μ-9ΦΚ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ