Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΧΡΗΣΗ 2020).
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΝΦΓΩ9Μ-Π6Π 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26923 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΦ0ΔΩ9Μ-Μ2Ε 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26751 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΞΙΩΩ9Μ-Ω4Μ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26502 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ6ΟΠΩ9Μ-ΨΛΟ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26504 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β’ & Γ’)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω75ΔΩ9Μ-6Δ7 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26306 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΥΑΡΩ9Μ-2ΒΗ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας – και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΤ39Ω9Μ-3ΕΩ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26120 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΚΨ4Ω9Μ-ΙΜ3 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25091 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΚΛΔΩ9Μ-ΛΥΜ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24740 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΙΓΗΩ9Μ-ΣΣΘ 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧΙ9Ω9Μ-Ρ8Ε 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23642 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ7ΔΥΩ9Μ-Ν9Τ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23588 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφών για αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID -19
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΣΧΦΩ9Μ-ΡΞΠ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22765 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΕΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω6ΗΡΩ9Μ-ΠΛΡ 27/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21834 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΖΓΣΩ9Μ-Ψ9Φ 27/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 21836 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ