Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΞΠΔΩ9Μ-ΩΜ2 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13565 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης των θερμαντικών σωμάτων (fancoil) του δημοτικού καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού του Δήμου μας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΨ8ΠΩ9Μ-ΨΟ7 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13564 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΡΓΙΩ9Μ-ΟΔ2 06/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12377 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) UPS (ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ω73Ω9Μ-ΓΤΣ 06/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12375 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 66ΔΩΩ9Μ-Ω6Ξ 06/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛ3ΝΩ9Μ-ΞΦΦ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11755 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ξυστών καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και μπλοκ Υπεύθυνης Δήλωσης Καταναλωτή Ηλεκτρικού Ρεύματος
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ4ΦΞΩ9Μ-Ν1Τ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11436 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΟΡΚΟΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΜ2ΨΩ9Μ-ΗΝΙ 10/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΥΝΛΩ9Μ-ΒΒ1 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9773 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΕ0ΥΩ9Μ-ΦΣΨ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9772 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΨΩΠΩ9Μ-Β9Τ 05/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9739 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 789ΕΩ9Μ-Ι5Π 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 8950/29-03-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΙΞ2Ω9Μ-Ο0Β 26/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8335 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Α3-Α4-Α0 Κ.Λ.Π.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΨΑΝΧΩ9Μ-ΨΟΦ 26/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8338 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΒΕΞΩ9Μ-8ΨΑ 26/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ