Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 91Ζ6Ω9Μ-Υ39 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4328/31-01-2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9Λ0ΓΩ9Μ-ΣΓΙ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4327/31-01-2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανατροπή ΑΑΥ του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δ.Δράμας οικ. έτους 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΖΙΡΩ9Μ-Ψ4Β 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4326/31-01-2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΠΒΘΩ9Μ-Κ2Θ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 6557/2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βεβαίωση Π.Ο.Υ. Ανάθεσης εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για το οικονομικό έτος 2024.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΜΚΥΩ9Μ-1ΣΠ 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55006/19-12-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024”
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 90Λ1Ω9Μ-Α6Κ 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55003/19-12-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ1Μ4Ω9Μ-ΜΟ3 15/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54474/14-12-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ‘ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023’
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9Ε8ΦΩ9Μ-ΧΑΓ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 51451/28-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 61ΛΔΩ9Μ-ΧΕΞ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 5902/23-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9Π51Ω9Μ-ΒΘΥ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6021/23-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΡΛΓΩ9Μ-Ν2Ι 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50577/23-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΤΚΓΩ9Μ-2Σ4 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 5902/16-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΑΨ2Ω9Μ-ΝΔΩ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48744/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Δ9ΕΩ9Μ-ΥΒΔ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48743/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΖΝΞΩ9Μ-93Φ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48742/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ