Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση δημάρχου πολυετούς υποχρέωσης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6Μ2ΠΩ9Μ-ΞΣΥ 05/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 30010 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2021
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΨ81Ω9Μ-ΤΝ6 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14631 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπηρεσιών, για υπηρεσίες dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (με έναρξη 1-3-2020 και λήξη 28-2-2022)
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 6ΞΝΙΩ9Μ-ΘΡΥ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΕΕΡΩ9Μ-3ΣΤ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 27071 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΝ80Ω9Μ-7ΡΔ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19697 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω4ΗΙΩ9Μ-5ΜΛ 04/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18612 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω78ΧΩ9Μ-ΧΒ4 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση ονομάτων χώρου (domain names) του Δήμου μας
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΩΘΦΩ9Μ-Α10 25/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΕΕ9Ω9Μ-ΩΒΥ 08/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 9964 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης (από 1-4-2019 έως 31-12-2019) της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: Ω442Ω9Μ-1ΨΔ 29/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8922 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 65Ε9Ω9Μ-ΜΦ7 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 8289 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης (από 1-4-2019 έως 31-12-2019) της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΦ66Ω9Μ-9Ξ8 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7290 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών για το 2019 (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 60ΤΖΩ9Μ-ΧΔΓ 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 5432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για το 2019 για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΨΚΘ6Ω9Μ-ΖΝΥ 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 5431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης για το 2019, της εφαρμογής ωρομέτρησης Εtime
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΘΧΡΩ9Μ-ΛΚΝ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4860 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ