Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011
image_print