Μη κατηγοριοποιημένο

Δέσμευση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας για την Δημοτική Περίοδο 2014-2019 μετά την απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε Γεω-Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017
image_print

Η  υπ’αριθμ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, η οποία προκλήθηκε απο την με αρ. πρωτ. 47177 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί Δέσμευσης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δράμας της Δημοτικής Περιόδου 2017-2019, μετά την απόφαση ένταξης της Πράξης:Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε Γεω-Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις, για την οποία ελήφθη η με υπ. αριθμ.  506/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της ως άνω Πράξης.