Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ”

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ», προϋπολογισμού  88886,92€  ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ