Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο ”Συντήρηση κήπων πάρκω

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποπιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 286/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω46ΛΩ9Μ-Υ06) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης
δημοπράτησης της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», προκηρύσσει διαγωνισμό με
ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΚΑ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ