Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ
με προϋπολογισμό: 550.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 272.302,28 €
Δαπάνη εργασιών ΗΜ 50.717,17 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 58.143,50 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 57.174,44 €

Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 8.817,08 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 102.845,53 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 28-11-2013 αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ