Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης “Εργασία υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου”

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία « Εργασία υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου », σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ