Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση Διακήρυξης έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
με προϋπολογισμό: 100.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας 47.030,40 €
Δαπάνη Εργασιών Η/Μ 12.880,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 10.783,87 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 10.604,14 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 2,40 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 18.699,19 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 19-9-2013 αντί τιμήματος 5€ το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ