Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 196.486,94 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 242.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με εγκεκριμένη πίστωση 242.000,00 €.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ