Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013»»

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013»
με προϋπολογισμό: 118.400,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 58.014,50 €
Δαπάνη εργασιών ΗΜ 12.189,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 12.636,63 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 12.426,02 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 994,01 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 22.139,84 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 28/3/2013, αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ