Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
με προϋπολογισμό 425.000,00 €
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 337.239,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) του προϋπολογισμού του έργου, αφαιρουμένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 02/08/2012 αντί τιμήματος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ