Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

  1. Ο δήμος Δράμας , προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:« ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»,, με προεκτιμώμενη αμοιβή 38.219,40 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
  2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: για μελέτη κατηγορίας 10 (μελέτες κυκλοφοριακές) με προεκτιμώμενη αμοιβή 38.219,40 €
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της Υπηρεσίας, δηλαδή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ. δ/νση: Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661 00, με την επίδειξη του αποδεικτικού καταβολής του ποσού των πέντε (5,00) €, τα οποία θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου Δράμας, (εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7:30 έως και τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30 έως 14:00), μέχρι τις 20-11-2012.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α’.

Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας, κα. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, στο τηλ.: 2521350661 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8:00-14:30, FAX επικοινωνίας με την Υπηρεσία το 2521023343

ΚΑΤΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ