Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:« ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012
image_print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο δήμος Δράμας , προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:« ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»,, με προεκτιμώμενη αμοιβή 37.095,30 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
για μελέτη κατηγορίας 10 (μελέτες κυκλοφοριακές) με προεκτιμώμενη αμοιβή 37.095,30 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της Υπηρεσίας, δηλαδή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, ταχ.δ/νση: Δημαρχείο Δράμας, οδός: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Ταχ. Κώδικας: 661 00, με την επίδειξη του αποδεικτικού καταβολής του ποσού των πέντε (5,00) €, τα οποία θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου Δράμας, (εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7:30 έως και τις 14:30 και Παρασκευή από 7:30 έως 14:00), μέχρι τις 13-11-2012.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α’.
Πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο της Υπηρεσίας, κα. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, στο τηλ.: 2521350661 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8:00-14:30, FAX επικοινωνίας με την Υπηρεσία το 2521023343
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 21- 11- 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ