Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, τις αριθμ. 678/2014 (ορθή επανάληψη) και 714/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής  Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015». Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 39.950,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκτέλεση της εργασίας αφορά  χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 15η Απριλίου 2015.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ