1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 14η/1-6-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ.

Δείτε τον πίνακα εδώ