Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙ ΑΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020»

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 216/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩΣ1Ω9Μ-863) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο   «Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Aπρίλιος 2020» προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ