Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016
image_print

 Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το Ν. 4412/16 και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 και β) τη με αριθμό 195/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΔΤΞΩ9Μ-72Β) με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης, προκηρύσσει σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής την υπηρεσία "Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017". Ο προϋπολογισμός είναι 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το ημερολογιακό έτος 2017 και σε κάθε περίπτωση ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ