Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση &#822

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016
image_print

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υπηρεσία της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας σε απόσταση περίπου 100 km από το Σ.Μ.Α..
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του έτους 2017 και η τιμή μονάδας παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, όπως: μεταφορά όλων των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) από τον Δήμο Δράμας με ίδια μέσα ή μεταφορά όλων των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον ΦοΔΣΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε.) ή παύση μεταφοράς των Α.Σ.Α. στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) εκτιμάται σε 74.258,64 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 20.6262.09.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ