ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η/31-7-2023 ΤΟΥ Δ. Σ.

Δείτε τον πίνακα εδώ