Επισκευή – Κατασκευή Μνημείου

Η αίτηση υποβάλλεται από συγγενή του θανόντα ή τον εργολάβο κατασκευής του μνημείου.

Τέλος κατασκευής ή επισκευής μνημείου: 25,00€