1

Έκδοση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών

Η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα με τα στοιχεία ταυτότητας, μόνο από συγγενείς α΄βαθμου.