Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», προϋπολογισμού  90258,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ