Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Λυκείου Δράμας

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

και προεκτιμώμενη αμοιβή  €  23.814,32  (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η μελέτη ανήκει στις  κατηγορίες  (14) ,  ( 9 ), ( 6 ) της παρ.15 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016    , CPV: 79421200-3 .

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 8 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. .

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κατεβάστε τον ΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ