Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
με προϋπολογισμό: 372.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό € 300.000,00
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 24-08-2017 ημέρα Πέμπτη και σε ψηφιακή μορφή από τον ιστότοπο του Δήμου Δράμας (www.dimosdramas.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β/30-12-2016).
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αδαμαντίδης Γεώργιος (τηλ. 2521350627). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 29-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Οι οικονομικές προσφορές θα διατίθενται μέχρι τις 24/08/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ      ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ