ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 137/2023 (ΑΔΑ: Ψ6Σ7Ω9Μ-0Β7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (18)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ