Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία ( άρθρα 27,117,121 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ”
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 24.193,55 € (χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Μίλκα Ελένη, 2521350652 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2, 66133 Δράμα) την 25/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά την παρ.1 του άρθρου 125, του Ν.4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  προϋπολογισμού 24.193,55 € χωρίς ΦΠΑ
Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας.

Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

 

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ