Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

    με προϋπολογισμό:  100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (προϋπολογισμού 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ)

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7333.18

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (με  ΑA Συστήματος 78444)  μέχρι την 08/01/2019 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 14/01/2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ