Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρφωσης Σωτήρος και περιβαλλοντικές μελέτες οριοθετημένων χειμάρρων ”

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρφωσης Σωτήρος και περιβαλλοντικές μελέτες οριοθετημένων χειμάρρων
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρφωσης Σωτήρος και περιβαλλοντικές μελέτες οριοθετημένων χειμάρρων”, προϋπολογισμού 59.914,72  € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 71335000-5.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  06/09/2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας τοπογραφίας (16), υδραυλικών έργων (13) και περιβαλλοντικών μελετών (27).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ