Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdramas.gr (διακηρύξεις).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία, Τ.Κ. 66133.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2 (α) του ν. 4412/2016 .

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Δήμου Δράμας, με Κ.Α. : 35.7321.03 του Δήμου Δράμας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε πέντε (05) μήνες

§  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δράμας.

CPV: 45214210-5 και Κωδικός NUTS: EL514

 

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε την Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Τεχνική έκθεση εδώ

Κατεβάστε τον Προϋπολογισμό εδώ

Κατεβάστε το Τιμολόγιο εδώ

Κατεβάστε την ΕΣΥ εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ