Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των  αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το έτος 2022

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 478/2021 (ΑΔΑ 9ΟΝΛΩ9Μ-ΝΚΡ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των  αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το έτος 2022

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed

espd-request-v2(14)_signed