Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας – και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθ. 270/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της προμήθειας, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας – και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ