Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, προϋπολογισμού 43.497,86 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 53.937,35  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ__ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Γ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Δ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Ζ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ ΣΤ