Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & λογισμικών (software)

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα,  για την ανάδειξη οικονομικού φορέα / οικονομικών φορέων για την «Προμήθεια  Εξοπλισμού (Hardware) & Λογισμικών (Software)», προϋπολογισμού 40.641,00 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ — Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ